Ulysses Weg, von Trizonia nach Ithaka, und Ausflug nach Patras

Ulysses Weg, von Trizonia nach Ithaka, und Ausflug nach Patras

with Leo L. 61 years old