Ein spasso nelle Egadi tra natura e storia

Ein spasso nelle Egadi tra natura e storia

with Giuliano P. 66 years old